گروه حرمت حیات

پیرو اطلاع از وضعیت اسف بار اسقاط و قتل جنین در جهان و ایران، بر آن شدیم تا با مروری بر پژوهش های صورت گرفته در 20 سال گذشته، به تحلیلی عمیق تر درباره حرمت حیات جنین ها دست یابیم و با شناسایی جهالت های مدرن که گاه در جامعه ما نیز رسوخ پیدا کرده است، راهی را برای اصلاح دیدگاه های خود و دیگران بیابیم.

با اندکی مرور یافته های جنین شناسانه از سویی و متن تعالیم پیامبران (ع) از سوی دیگر، به فاصله عمیق آنچه هست با آنچه باید، پی بردیم و تلاش داریم از ابعاد مختلف این موضوع را بررسی نماییم.

قدمی در راه نجات جنین های بی پناه برداریم.